Nadace
Academia Medica Pragensis
�eho�ova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 775 592 277
nadace@medical-academy.cz

   
   

XII.kongres �LA

Kongres se uskute�n� ve dnech
28.11.-30.11.2019

Projekt Zm�na

V�t�me V�s!  
 

Nadace Academia Medica Pragensis

  • vznikla v polovin� roku 2002
  • je neziskovou organizac�, kter� jednak podporuje ji� existuj�c� charitativn� projekty, ale zakl�d� i projekty nov�. Takov�m p��kladem je nap��klad projekt Zm�na, kter� bojuje proti diskriminaci spojen� s du�evn�m onemocn�n�m
  • podporuje projekty a aktivity souvisej�c� se zdravotn�m stavem populace, tj. podporuje projekty nejen v oblasti l��by, medic�nsk� v�dy, v�zkumu a vzd�l�v�n�, ale tak� projekty p�isp�vaj�c� k rozvoji zdrav�ho �ivotn�ho prost�ed�
  • ud�luje ceny a stipendia, podporuje vyd�v�n� u�ebnic a odborn�ch publikac�, pod�l� se na po��d�n� ve�ejn�ch kampan�
  • poradn�m org�nem Nadace je �esk� l�ka�sk� akademie


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /data/web/virtuals/50531/virtual/www/connect.php:3 Stack trace: #0 /data/web/virtuals/50531/virtual/www/index.php(104): include() #1 {main} thrown in /data/web/virtuals/50531/virtual/www/connect.php on line 3