Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Projekt Mindset: Jaké jsou postoje studentů středních zdravotnických škol k duševnímu onemocnění?
Lidé s duševním onemocněním jsou stigmatizováni po celém světě. Míra stigmatizace se v různých zemích liší. Výzkum veřejného mínění v České republice a nedávná kauza ve Žďáru nad Sázavou však ukazují, že míra nepochopení lidí s duševním onemocněním je vysoká nejen u veřejnosti, ale i u státní správy a politických činitelů.
Jak prokázaly předchozí výzkumy, prevalence stigmatizujícího jednání vůči této skupině je v české populaci alarmující. Takové jednání vede k sociální exkluzi, vyloučení z trhu práce, snížení kvality života těchto osob a významnému omezení životních šancí. Současný stav pak způsobuje nejen sociální problémy, ale i ekonomické ztráty. Česká republika se tak nachází v situaci, kdy je akutně potřeba přejímat zkušenosti z nejvyspělejších zemí Evropské unie. Projekt Mindset je zaměřen na změnu postojů k lidem s duševním onemocněním u cílové skupiny, jež zásadním způsobem ovlivní kvalitu života lidí s duševním onemocněním - na studenty středních zdravotnických škol. Studenti středních zdravotnický škol se připravují na svou budoucí práci ve zdravotnictví. Ve svém profesním životě budou v častém kontaktu s lidmi s duševním onemocněním. Některé studie dokládají, že i mezi zdravotníky je rozšířená stigmatizace duševní nemoci, která způsobuje nedostatečnou zdravotní péči o tyto osoby a pozdní rozpoznání příznaků nemoci a nasměrování člověka do zařízení specializované péče. V České republice nebyly dosud postoje studentů zdravotnických škol zmapovány. Projekt Mindset nejen tyto postoje zmapuje, ale cílí především na ověření efektivity různých typů intervencí, jež by se pak daly v praxi použít na zdravotnických i dalších středních školách. Intervence pomohou snížit stigma a tím i míru diskriminace lidí s dušením onemocněním. Projekt realizuje Nadace Academia Medica Pragensis ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a Fokusem Mladá Boleslav. Odbornými garanty projektu jsou prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych a prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

 

 
 
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version